Onze verkoopsvoorwaarden

Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd ‘klant’. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Uitvoering van de werken

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hiervan in de technische voorschriften van het W.T.C.B. dat op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.
Afbraak van zink, koper en lood worden steeds meegenomen door de firma EPDM-Solutions, deze zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. Dus eventuele gelden die hier uit voortvloeien zijn steeds te ontvangen door de firma EPDM-Solutions.

De goederen die door EPDM-Solutions geleverd worden, worden op risico van de firma EPDM-Solutions tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen geleverd worden op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet verwerkte goederen blijven te alle tijde eigendom van EPDM-Solutions zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

Opschorting van de uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van de firma EPDM-Solutions om, zonder dat er een vergoeding verschuldigd is, en dit wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Indien voorbereidende werkzaamheden door de eigenaar of andere aannemers niet voldoende zijn afgewerkt kan EPDM-Solutions niet aansprakelijk gesteld worden voor de financiële gevolgen hieraan verbonden. Extra werkzaamheden door toedoen van derden zullen in rekening worden gebracht aan € 48,00 per uur of worden de werken door EPDM-Solutions uitgesteld tot alle voorbereidende werken zijn voltooid. Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd.De firma EPDM-Solutions bepaalt zelf wanneer ze de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Studies, offertes en overeenkomsten

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 3 maand geldig. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van EPDM-Solutions, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch derden.De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moet de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.De daken worden gemeten op hun effectieve maten, meer bepaald : het vlak, opstanden en boorden.

De firma EPDM-Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld

  • Voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de firma EPDM-Solutions, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd;
  • Voor de schade aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering;
  • Voor de schade aan het bouwterrein, aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de dakdekker. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op de dakdekker.

Asbest

Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest niet inbegrepen in de prijs.

Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant-opdrachtgever hiervan op de hoogte. In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan,  ten laste van de klant-opdrachtgever.

Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma EPDM-Solutions de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De firma EPDM-Solutions is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur die de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de firma EPDM-Solutions, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering. Lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit.

De uitvoerder is onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid zoals omschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het BW. Deze termijn van 10 jaar gaat in bij de voorlopige oplevering, of bij de oplevering. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de firma EPDM-Solutions de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende een periode van 1 jaar die start vanaf de voorlopige oplevering wanneer deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering of op de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de bouwheer.

Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de firma EPDM-Solutions aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met waarborg of garantie.

Factuur

  • De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken zoals op de voorzijde van de offerte is bepaald.
  • Na ondertekening van het contract wordt steeds een voorschotfactuur ten belope van 35% van de totale aannemingssom opgemaakt, deze som is verschuldigd bij ontvangst van de factuur. De werken worden pas ingepland na volledige betaling van het voorschot.
  • Bij niet terugbezorging van het BTW-attest ter toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % behoudt EPDM-Solutions zich het recht voor het verschil in geldig BTW-tarief in rekening te brengen.
  • Behoudens andersluidend overeenkomst geldt op alle eindfacturen een betalingstermijn van 15 dagen na opmaak. Behoudens onderlinge overeenkomst wordt geen betalingskorting toegestaan op de aannemingssom.
  • Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de al uitgevoerde prestaties en de al aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De firma EPDM-Solutions behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 35% op de niet uitgevoerde werken.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de firma EPDM-Solutions zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn aan de firma EPDM-Solutions. De firma EPDM-Solutions bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de firma EPDM-Solutions door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de firma EPDM-Solutions het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in voorgaand artikel.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 250.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

De klant van zijn kant, behoudens wat uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor de overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van € 7.43 per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Slotbepalingen

De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere mee.
Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.