0472/09 20 98 info@epdm-solutions.be

Privacy Policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden.

Het plaatsen van cookies gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Disclaimer GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toegang en gebruik Ieder bezoek en/of gebruik van de website www.dakwerkenepdmsolutions.be (verder “dakwerkenepdmsolutions” genoemd) is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat u (u wordt hieronder aangeduid als ‘de gebruiker’ of ‘u’) deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

Dakwerkenepdmsolutions kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site deze voorwaarden na te lezen. U kunt deze steeds terugvinden op de startpagina.

De Nederlandstalige tekst van deze gebruiksvoorwaarden is de originele tekst en primeert in geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

2. Geen aanbod van goederen en/of diensten De terbeschikkingstelling van gegevens en/of informatie door Dakwerkenepdmsolutions via deze website kan door de gebruiker op geen enkele wijze worden aanzien als een aanbod dat van Dakwerkenepdmsolutions zou uitgaan, tot verkoop van goederen en/of diensten.

Een overeenkomst tot verkoop van goederen en/of diensten komt desgevallend rechtstreeks tot stand tussen de gebruiker en één of meerdere leverancier(s), en dit zonder enige tussenkomst van Dakwerkenepdmsolutions en na een schriftelijke orderbevestiging vanwege de leverancier.

3. Registratie De registratie op de website is gekoppeld aan het opgeven van een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord. De registratie en toegang tot de website is gratis.

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord op de website. U verbindt er zich toe het geheim en vertrouwelijk karakter van uw toegangscode en wachtwoord te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig verlaten van uw account op het einde van elk bezoek.

In geval van (vermoeden van) verlies, diefstal en/of frauduleus of oneigenlijk gebruik van één van deze elementen, zal u Dakwerkenepdmsolutions daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

Het is verboden de website van Dakwerkenepdmsolutions te gebruiken voor ongeoorloofde, politieke en/of discriminerende doeleinden. In geval van ongeoorloofd gebruik van deze website kan Dakwerkenepdmsolutions u de toegang tot de geregistreerde inhoud van de website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

Dakwerkenepdmsolutions nodigt de gebruikers uit iedere ongeoorloofde inhoud die beschikbaar zou zijn vanaf haar diensten, aan Dakwerkenepdmsolutions te signaleren zodat de gepaste maatregelen kunnen worden getroffen om deze informatie te verwijderen.

4. Gebruik van ‘cookies’ Dakwerkenepdmsolutions kan gebruik maken van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo kunnen ‘cookies’ gebruikt worden om een taalkeuze vast te stellen. Het gebruik van ‘cookies’ wordt algemeen aanvaard door gebruikers. Indien u verkiest geen ‘cookies’ te aanvaarden, kan u deze uitschakelen in de instellingen van uw browser. In dat geval kan Dakwerkenepdmsolutions u evenwel geen correcte werking van deze website garanderen.

5. Dienstverlening (hosting) De website is een online platform dat gebruikers toelaat informatie te verkrijgen omtrent de leveranciers en contact met hen op te nemen. De partnerpagina’s worden uitsluitend geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leveranciers en het gebruik van de website gebeurt integraal op eigen risico van de gebruiker.

Dakwerkenepdmsolutions slaat enkel de door de leveranciers online geplaatste partnerpagina’s op (hosting-dienst) en is niet betrokken bij eventuele transacties tussen de gebruiker en de leveranciers, noch geven wij enige waarborg omtrent de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van de door hen aangeboden goederen en/of diensten.

Hoewel Dakwerkenepdmsolutions steeds een minimum aan voorzorgen neemt om de juistheid van de informatie en de opmaak van de website te controleren, kunnen wij geen enkele waarborg geven omtrent de technische en inhoudelijke juistheid van de informatie die wij meedelen. Deze site wordt hierbij ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis, waarbij wij evenmin enige waarborg geven dat dat de voor u beschikbare versie steeds de meest recente versie is.

Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw en inhoud van haar website te optimaliseren en/of te wijzigen. Elk tijdelijk oponthoud of opschorting van de website kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Dakwerkenepdmsolutions is niet verantwoordelijk voor welke beslissing, handeling, fout of vergissing dan ook die door de gebruiker, of door een derde, zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Ze is evenmin verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Dakwerkenepdmsolutions gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Indien de wetgeving, van toepassing in sommige landen, deze conventionele beperking van aansprakelijkheid niet zou aanvaarden, dan zal de aansprakelijkheid van Dakwerkenepdmsolutions niettemin beperkt worden tot het meest strikte minimum, dat wettelijk toegelaten is.

Dakwerkenepdmsolutions is niet verantwoordelijk voor schade en virussen die desgevallend uw computerinstallatie zouden aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website. De gebruiker verbindt er zich toe om in elk geval de grootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen, teneinde te vermijden dat deze website zou aangetast worden door een virus of andere schadelijke elementen, van welke aard ook.

6. Hyperlinks Deze site kan links bevatten naar websites die beheerd worden door de VENDORS. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Dakwerkenepdmsolutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

7. Downloaden van gegevens U mag enkel die gegevens downloaden en/of afdrukken waarvoor Dakwerkenepdmsolutions u haar expliciete voorafgaande toelating heeft gegeven.

8. Intellectuele eigendomsrechten De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Dakwerkenepdmsolutions, of van de respectievelijke rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. Deze website, alsmede de teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items, evenals de selectie en de vormgeving ervan, worden door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, aanpassing, wijziging en/of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden, behoudens mits voorgaande schriftelijke toelating van Dakwerkenepdmsolutions. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De benamingen, logo’s en/of merken die gebruikt worden op deze website, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Uw toelating om gebruik te maken van deze website, houdt geen toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken of namen. Elk gebruik daarvan of van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden, behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

In geval van inbreuk op deze rechten heeft Dakwerkenepdmsolutions het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

9. Privacyregeling In het kader van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het KB van 13 februari 2001 is Dakwerkenepdmsolutions verplicht de voorafgaande toestemming te vragen voor de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Als gebruiker verleent u Dakwerkenepdmsolutions, geëxploiteerd door EPDM-Solutions Bogaert BVBA, met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke het recht om alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, te verwerken. Deze informatie wordt verwerkt om de goede werking van haar website te kunnen garanderen en om deze desgevallend via analyse te kunnen optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van elke gebruiker. De verwerkte informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig om de aangekondigde doeleinden te bereiken.

De verstrekte informatie kan gebruikt worden door Dakwerkenepdmsolutions voor diverse marktdoeleinden, tenzij uDakwerkenepdmsolutions uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat u zich verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktdoeleinden. Dergelijk verzet is kosteloos en kan door u ter kennis worden gegeven tijdens de registratieprocedure.

Elke gebruiker die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk schriftelijk verzoek aan EPDM-Solutions Bogaert BVBA,met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke of per e-mail aan info@epdm-solutions.be.

Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de huidige privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits kennisgeving aan de klant via website of e-mail .

10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie De hoven en rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsmacht.

Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich evenwel het recht voor om zich tot de krachtens artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbank te wenden, indien zij dit wenst.

Deze website wordt beheerd vanuit de zetel vanEPDM-Solutions Bogaert BVBA,met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke. Deze gebruiksvoorwaarden worden derhalve uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

11. Opmerkingen en vragen Uw opmerkingen en feedback over de website zijn epdm-solutions.be. Ook voor eventuele vragen kan u steeds terecht op het voormelde e-mailadres.

12. Slotbepalingen Indien eender welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal deze ongeldige of nietige bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Alle andere bepalingen blijven gelden.

Onze partners

Neem gratis en vrijblijvend contact op met EPDM-Solutions

Neem gratis en vrijblijvend contact op met EPDM Vrijblijvend offerte aanvragen